Sazinies +371 22 834 095 info@atbalstizemessargu.lv Seko

Noteikumi

Biedrības “Atbalsti Zemessargu”

Ziedojumu saņemšanas, uzskaites un izlietošanas noteikumi

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā biedrība “ATBALSTI ZEMESSARGU”, reģistrācijas Nr. 40008258700 (turpmāk tekstā – Biedrība) saņem, vāc un izlieto ziedojumus.

2. Biedrība ir ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2016.gada 6.decembrī ar mērķi atbalstīt Latvijas Republikas Zemessardzē dienošos zemessargus, nodrošinot ar nepieciešamo ekipējumu, kas iegādāts no saņemtajiem ziedojumiem, kā arī sniegt cita veida palīdzību ar mērķi paaugstināt zemessargu kaujasspējas un materiāltehnisko nodrošinājumu.

3. Biedrības darbība nekādā veidā nav saistīta ar komerciāla vai cita veida labuma gūšanu – pilnīgi visi saņemtie līdzekļi tiks novirzīti biedrības mērķa sasniegšanai, apzinoties Latvijas Republikas Zemessardzes svarīgo lomu valsts aizsardzībā.

4. Biedrībai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada 28.februāra lēmumu Nr.30.6-8.2/21850 ir piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

5. Biedrība savu darbību veic ar maksimālu atklātumu, publicējot informāciju un atskaites gan savā mājas lapā www.atbalstizemessargu.lv, gan arī facebook lapā un citās interneta vietnēs, lai izvairītos no aizdomām par nelietderīgu naudas līdzekļu izlietojumu vai necaurskatāmību.

6. Ikviens ir tiesīgs brīvprātīgi ziedot naudas līdzekļus Biedrībai, un ir sekojoši ziedojumu veidi:

  • naudas pārskaitījums uz Biedrības bankas norēķinu kontu Nr.LV07HABA0551042884076, kas atvērts AS “Swedbank”;
  • skaidras naudas ziedojums Biedrības ziedojuma kastītēs;
  • mantas ziedojumi.

7. Ziedojums var tikt veikts ar noteiktu mērķi vai bez mērķa norādes. Bankas norēķinu kontā ieskaitītā nauda tiek uzskatīta par ziedojumu, ja maksājuma pamatojumā ir norādīts, ka maksājuma mērķis ir ziedojums vai ieskaitīto naudas summu var identificēt kā pārskaitījumu Biedrības mērķu sasniegšanai.

8. Ziedojums ar noteiktu mērķi ir mērķa ziedojums, un tas izlietojams tikai iepriekš noteiktajam mērķim, ja tas atbilst Biedrības mērķim un ir īstenojams. Ja ziedojuma summa ir parāk maza un norādīto mērķi nav iespējams īstenot vai tā īstenošanai ir nepieciešami lieli administratīvie resursi, Biedrība ar valdes lēmumu ir tiesīga novirzīt iepriekš minēto ziedojumu vispārējos ziedojumos vai atgriezt ziedotājam.

9. Ziedojums, kura izlietojuma mērķis nav noteikts, ir vispārējs ziedojums, un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem, tajā skaitā Biedrības administratīvo izmaksu segšanai.

10. Ja ziedotāju nav iespējams identificēt (fiziskām personām nav minēts vārds, uzvārds, personas kods, bet juridiskām personām nav minēts nosaukums un reģistrācijas numurs, piemēram, ziedojums ir iemests ziedojuma kastītē), ziedojums ir uzskatāms par anonīmu un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem, tajā skaitā Biedrības administratīvo izmaksu segšanai.

11. Gadījumā, ja ziedotājs vēlas palikt anonīms, tas norādāms maksājuma uzdevumā vai atsevišķi Biedrībai. Šādā gadījumā tiek publicēta informācija tikai par ziedojuma apmēru un mērķi, savukārt ziedotāja dati (fiziskām personām vārds, uzvārds, personas kods, bet juridiskām personām nosaukums un reģistrācijas numurs) tiek aizklāti.

12. Mantas ziedojumus Biedrība pieņem tikai pēc saskaņošanas ar ziedotāju, proti, pirms ziedojuma veikšanas ziedotājam ir jāvienojas ar Biedrību par nododamo mantu daudzumu, viedu un stāvokli.

13. Biedrība nepieņem kļudainus, aizskarošus vai aplamus ziedojumus, kā arī tādus, kas Biedrībai izraisa papildu saistības vai var radīt zaudējumus.

14. Katra mēneša sākumā Biedrība savā mājas lapā www.atbalstizemessargu.lv publicē pārskatu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem ziedojumiem, kā arī tiek publicēta informācija par izlietotajiem naudas līdzekļiem, piemēram, par iegādāto ekipējumu, realizētajiem mērķziedojumiem u.c.

15. Biedrības ziedojumu kastīte ir aizslēgta un to novieto publiskās vietās nolūkā vākt naudas ziedojumus Biedrības statūtos paredzētajiem mērķiem. Uz ziedojumu kastītes ir Biedības emblēma un informāciju par oficiālajām Biedrības izvietotajām kastītēm Biedrība pulicē savā mājas lapā www.atbalstizemessargu.lv.

16. Biedrības ziedojumu kastītes ir tiesīga atvērt tikai Biedrības valde, kas veic kastītēs esošo naudas līdzekļu uzskaiti un nodrošina informācijas pieejamību par ziedojumu kastītēs saziedotajām naudas summām.

17. Ziedojums skaitās veikts ar brīdi, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti Biedrības bankas norēķinu kontā vai iemesti Biedrības ziedojumu kastītēs. Veikto ziedojumu atprasīt nav iespējams.

18. Ziedojumos saņemtais naudas līdzekļu izlietojums jāpamato ar attaisnojošiem dokumentiem – līgumiem, rēķiniem, pavadzīmēm, čekiem u.c.

19. Biedrības administratīvajiem izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā 10 (desmit) % no attiecīgajā taksācijas periodā (kalendārajā gadā) izlietotajiem vispārējiem ziedojumiem.

20. Par administratīviem izdevumiem ir uzskatāmi un tajos iekļauj izdevumus, kas saistīti Biedrības darbības nodrošināšanu un reklamēšanu, bankas komisijas maksas, nodokļi un nodevas, ziedojumu saņemšanai nepieciešamie izdevumi, piemēram, ziedojumu kastīšu izgatavošana.

21. Biedrības valde, biedri un piesaistītās personas nesaņem atalgojumu un jebkāda veida darba ieguldījums Biedrības darbības nodrošināšana ir brīvprātīgs un tiek veikts bezatlīdzības ceļā.

22. .Biedrības valdei ir pienākums nodrošināt likumīgu ziedojumu pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti, nepieļaujot ziedojumu izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.

23. Par ikvienu ziedojumu Biedrība pēc ziedotāja pieprasījuma izsniedz apliecinājumu par ziedojuma saņemšanu. Ja ziedojuma summa pārsniedz 100 EUR, pēc ziedotāja līguma Biedrība sagatavo un paraksta ziedojuma/dāvinājuma līgumu.

24. Ņemot vērā, ka Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedotājam ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta otro daļu, likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu vai likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 pantu, kā arī atbilstoši citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

25. Noteikumi stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz tie tiek atcelti vai grozīti. Noteikumi ir saistoši ne tikai ziedotājiem, bet arī Biedrībai, un Biedrība pieņemot, uzskaitot un izlietojot ziedojumus darbojas stingri ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.